бууц хөрзөн
малын өтөг баас, түүний дагтаршиж хатуу болсон нь