БАЛИАМ

Ортоомоос төрсөн төл; сарлагийн бухад гарсан монгол үнээний гурав дахь үеийн төл, нэгдэх үе нь хайнаг, хоёр дахь үе нь дэлгэрэнгүй...