БАЛИАРТУУЛАГЧ

Орчин тойрныг завааруулагч, бохирдуулагч.