гал түймрээс аврагдах
гал түймрийн аюулаас хэлтрэх