АВРАГДАХ

Аюул зовлонгоос бусдын тус дэмээр хэлтрэх: гал түймрээс аврагдах (гал түймрийн аюулаас хэлтрэх), дэлгэрэнгүй...

гал түймрээс аврагдах гал түймрийн аюулаас хэлтрэх
үерээс аврагдах

үерийн аюулаас хэлтрэх

үхлээс аврагдах

эмч, эмнэлгийн ачаар үхлийн аюулаас мултрах