авлигач хүн
хууль бусаар ажил бүтээн юм авах дуртай хүн