ХАРЛАХ II

Эргэн тойрноо харах.

Ижил үг:

ХАРЛАХ I