ХАМААСАХ

1. Хамаатуулахыг хичээх - Бүх л үйл ажлаа түүнд тохон хамаасах нь нэг л учиртай байна. дэлгэрэнгүй...


2. Хамаатан болох гэж оролдох.