ХАМААТУУЛАХ

1. Хамаатай болгох: хамаатуулах дагавар (хэнд, юунд хамаатай болохыг заах хэлзүйн хэлбэр), дэлгэрэнгүй...


2. Садан төрлийн холбоотой болгох.

хамаатуулах дагавар хэнд, юунд хамаатай болохыг заах хэлзүйн хэлбэр
хамаатуулах ёс уг юм болон үйл явдал нэг, хоёр, гуравдугаар биеийн алинд хамаатай болохыг заасан хэлзүйн ай