БАЗААХГҮЙ

Олиггүй, тааруу: базаахгүй зан (олиггүй зан), базаахгүй хүн (олиггүй хүн), дэлгэрэнгүй...

базаахгүй зан олиггүй зан
базаахгүй хүн олиггүй хүн
базаахгүй эд

яс муутай, эд шалихгүй эд

базаахгүй явдал

олиггүй, үл бүтэх явдал