БАЖГАР II:

бажгар арав (Даалууны арван хар, цагаан нүхтэй цагаан мод).

Ижил үг:

БАЖГАР I