БАЗААДАХ

Сандрахдаа тааралдсан зүйлээс шүүрэн атгах.