БАЖИЛ :

бажил тарган (хүч тэвээрэг сайтай, тарга хүчтэй, лухгар бүдүүн).