БАЖГАДУУ

Сандруу, тэвдүү, бачимдуу байрын: бажгадуу хүн (сандруу хүн).