БАДУЙ
/ ургамал /

Дулаан орны хээр тал, дов газар ургадаг мөнх ногоон бут мод; дандиг.