амаа хазаарлах
хэлэх ярихаа цэгнэх, болох болохгүй юм ярихгүй байх