ХАЗААРТ

Хазаар бүхий - Адилтгавал сайхан эмээл хазаарт сайн морь, аль хэн унаваас тэр хүний чимэг болох мэт.дэлгэрэнгүй...