ХАДААР II

Хадаж бэхэлсэн хэсэг.

Ижил үг:

ХАДААР I