ХАГТАХ

1. Хир буртаг, хог шороо дагшран суух, хаг ургах: мод хагтах (модонд хаг ургах), чулуу дэлгэрэнгүй... (чулуунд хаг ургах);


2. Хагтай болох: толгой хагтах (толгой хагтай болох).

мод хагтах модонд хаг ургах
чулуу хагтах чулуунд хаг ургах
толгой хагтах толгой хагтай болох