ХАГСРАХ III

Юмны чийг тос нь гарч сэврэн хатах: борц хагсрах (борц ус чийггүй болж сайтар сэврэн хатах).