ХАГ III

Мал төллөхөд гарах төлийг бүрхсэн хальс, малын ихэс.

Ижил үг:

ХАГ I

ХАГ II

ХАГ IV: