ХАГАЛАГЧ

Хагалах үйлийг гүйцэтгэгч: газар хагалагч (газар хагалж буй хэрэгсэл).