гүн хавцал
уулын ихэд гүн эгц хажуу бүхий нарийн, давчуу хөндий