ХАВЧ II

Жил завсар (өвлийн эх буюу арван хоёрдугаар сард) гарсан төл; хавчиг.

Ижил үг:

ХАВЧ I