хавтгайдаа баяр хөөр болох
бүгдээрээ баяр хөөр болох, хааяагүй баяр хөөр болох