хавтгай банз
хавтгайлан зүссэн банз, нимгэн зүссэн банз