хавтгай улаан үлд
тодорхойгүй шалтгаанаар төв мэдрэлийн тогтолцоо, дотоод шүүрлийн булчирхайн хямралаас болж үүсдэг арьсны өвчин