бичгийн хавтас
а. Бичиг үдэж хадгалах зориулалтай гадар; б. хуучирсан Дэвтрийн оронд хэрэглэх жижиг самбар