хөлийн хавдар
хөл хөөнгөтсөнөөс тогтсон өвчинт ургацаг