хавдар суух
а. Биеийн аль нэг хэсэгт хавдартай болох; б. Хавдар нь харьж буух