хавдар үүсэх
хүн, амьтны бүх бие юм уу аль нэгэн хэсэгт хавдар бий болох