ХАБУД
/ түүх /

Хувь хүний өмч биш, худалдаж болдог боол.