ХААЦ

1. Гол горхи зэргийн усыг боож хашсан хаалт;


2. Хааж нөмөрлөсөн зүйл: салхины хаац (салхины нөмөр), үерийн хаац (үерийн хаалт, далан), хаац дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (халхавч болох зүйл) - Задгай хэвтрийн хоттой бол салхины дээд талд нь хаац нөмөр бүхий байвал зохино. Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага., хаац бооц [хоршоо] (үерийн ус зэргийг хааж боосон юм).

салхины хаац салхины нөмөр
үерийн хаац үерийн хаалт, далан
хаац нөмөр халхавч болох зүйл
хаац бооц үерийн ус зэргийг хааж боосон юм