ХААЦЛАХ

1. Урсгал усанд хаац байгуулах;


2. Нэг юмыг нөгөөгөөр хааж хамгаалах, харагдахгүй болгох.