ХААЯА

Заримдаа, зарим үед: хааяа ирэх (үе үе ирэх, заримдаа ирэх), хааяа нэг (дандаа бус, дэлгэрэнгүй...

хааяа ирэх үе үе ирэх, заримдаа ирэх
хааяа нэг дандаа бус, заримдаа, тохиолдсон үед
хааяа тохиолдох явдал үе үе тохиолдох, зарим үед тохиолдох явдал
хааяа уулзах үе үе уулзах, заримдаа уулзах
хааяа очих зарим үед очих, заримдаа очих
хааяа заримдаа үе үе
хааяа хааяа үе үе, заримдаа