ХААШ II

Нэмэргүй, хэрэггүй: хааш хэрэг (тусгүй хэрэг, ямар ч хэрэггүй хэрэг).

Ижил үг:

ХААШ I

ХААШ III: