ХААХГА :

хаахга хаахга хийх (хаахгар юмны үргэлжлэн хөдлөх).