хаалттай хурал
олон нийт болон хэвлэл мэдээллийнхэнд нээлттэй бус хурал