хаалттай мэдээлэл
олон нийтэд тараах хараахан болоогүй, зарим зүйл нь тодорхой бус, батлагдаагүй байгаа мэдээлэл