нээлттэй хаалттай
юмыг дэлгэсэн болон хаасан байдал