үзэсгэлэнгийн хаалт
үзүүлэхээр дэлгэж байрлуулсан зүйлээ хурааж, үзүүлэхээ болих төгсгөлийн үйл ажиллагаа