хаалт боомт
а. Хаших хориглох зүйл бэхлэлт; б. [шилжсэн] Хүний өөрийгөө барих, удирдах чадвар