хөл бөмбөгний хаалга
хөл бөмбөгний бөмбөг оруулах тусгай зориулалтын тор бүхий хоёр шон