ингэний хаадай
сая ботголсон ингэний бөгсийг салхи жавраас хамгаалах нэмнээ