үрийн сан
тарих зориулалттай хөдөө аж ахуйн таримлын үрийн улсын нөөц