хусран үнээ
тугалгүй, бяруу нь хөхдөг, саамгай үнээ