ҮНЭРХҮҮ

Үнэрхэг, тунирхуу: үнэрхүү тунирхуу [хоршоо] (үнэрхэг тунирхаг байрын).

үнэрхүү тунирхуу үнэрхэг тунирхаг байрын