ҮНЭРЧ

Үнэр сайн ялгадаг, үнэр ялгахдаа сайн: үнэрч нохой (үнэр сайн ялгадаг нохой).