ҮНЭТЭЙДЭХ

Үнэ нь ихдэх, хэтэрхий үнэтэй байх, үнэ нь ихдээд бэл хүрэхгүй байх.