ҮНЭХЭЭР

Нээрэн, магад, лав - Газар зүйн зураг үзвэл, Энэтхэгийн хойг үнэхээр гурвалжин хэлбэртэй нь илэрхий шүү дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Өмнө этгээдэд зорчсон тэмдэглэл., үнэхээр сайн хүн (нээрэн сайн хүн), үнэхээр сайхан (нээрэн сайхан), үнэхээр хэцүү (туйлын хэцүү), үнэхээр болсон хэрэг (жинхэнэ болсон хэрэг).

үнэхээр сайн хүн нээрэн сайн хүн
үнэхээр сайхан нээрэн сайхан
үнэхээр хэцүү туйлын хэцүү
үнэхээр болсон хэрэг жинхэнэ болсон хэрэг